Bestuur

Bestuur

Bestuur

Onder de schoolvereniging functioneert het bestuur. Het bestuur is opgedeeld in een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. In dit tabblad leest u meer informatie over de structuren binnen het bestuur van onze school. U leest eerst wie het toezichthoudend bestuur is. Vervolgens leest u wie het uitvoerend bestuur is. Als laatste wordt uitgelegd hoe het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur zich tot elkaar verhoudt.

Toezichthoudend bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur van de Ds. D.L. Aangeenbrugschool bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente. Het Toezichthoudend Bestuur is sinds 1 juli 2018 aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag Regio Zuid-West Nederland W.A., kort genoemd de Coöperatie. Deze coöperatie verzorgt het bovenschools management voor onze school en zeven andere coöperatiescholen.

Het toezichthoudend bestuur heeft via haar vertegenwoordiging in het coöperatiebestuur inspraak over (het takenpakket van) de algemeen directeur. De schooldirecteur staat functioneel onder de algemeen directeur en hiërarchisch onder het schoolbestuur

De belangrijkste taak van het Toezichthoudend Bestuur is ervoor te zorgen dat de doelstelling, zoals omschreven in de statuten, wordt verwezenlijkt.
 
Het bestuur van de Ds. D. L. Aangeenbrugschool fungeert als Toezichthoudend Bestuur.
De bestuurssamenstelling is alsvolgt:

1e Voorzitter         M.W. Stouten te Zaamslag (1961), kerkenraadslid GGiN
1e Secretaris             A.I. Verhelst te Terneuzen (1979), lid GGiN
1e Penningmeester      F. Klaassen te Terneuzen (1985), lid GGiN
2e Voorzitter              P.J. Overbeeke te Terneuzen (1967), kerkenraadslid GGiN
2e Secretaris              C.J. Vader te Terneuzen (1981), lid GGiN
2e Penningmeester       P. Klaassen te Hoek(1972), lid GG
Bestuurslid                   M.L.C. de Bat te Hoek (1978), lid OGG
Bestuurslid                   P.W. van der Werf te Terneuzen (1968), lid GGiN
Bestuurslid                   J.F. Dekker te Terneuzen (1987), lid GGiN
Bestuurslid                   vacature, lid OGG
Bestuurslid                   W. Verboom te Hoek (1972), lid GGiN, kerkenraadslid GGiN

TB

Uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur c.q. de directie is integraal verantwoordelijk voor wat er in de school gebeurt. Het uitvoerend bestuur bestaat uit twee personen.

Dit zijn dhr. M. K. den Otter (schooldirecteur) en dhr. B. W. de Leeuw (algemeen directeur). 

                UB MdO                                   UB JWdL

Bestuursconcept

Er is dus een verschil in het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur. In dit gedeelte wordt uitgelegd wat het verschil is en hoe dit in de praktijk functioneert.

Het bestuur van de Ds. D. L. Aangeenbrugschool heeft na een proces van doordenking en besluitvorming, vastgelegd hoe het de school wil besturen en hoe daarbij de verhouding tussen toezichthoudend bestuur en uitvoerend bestuur c.q. directie is ingericht.

Als eerste stap in dit proces heeft het toezichthoudend bestuur een “code goed bestuur” vastgesteld. Deze code geeft weer wat het toezichthoudend bestuur verstaat onder goed bestuur.

Het toezichthoudend bestuur heeft vervolgens de bestuursvorm (het bestuursconcept) gekozen volgens welke het de school wil besturen.

Toezichthoudend besturen

Het bestuur heeft gekozen voor het principe van toezichthoudend besturen. Daarbij is aan de gezamenlijke directie (algemeen directeur en schooldirecteur) een ruim mandaat gegeven om namens het bestuur te beslissen. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht daarop. Hierdoor is de scheiding tussen bestuur en toezicht vormgegeven.

De wijze waarop de toezichthouders van de Ds. D. L. Aangeenbrugschool haar school wil besturen is verwoord in het bestuursconcept. Daarin staat o.a. beschreven voor welke bestuursstijl gekozen is, de wijze waarop de toezichthouders benoemd worden, welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende toezichthouders hebben en aan welke gedragscodes men zich wil houden. De schakel tussen toezichthoudend en uitvoerend bestuur c.q. directie is gelegen in het strategisch bestuurs-beleidskader. Dit document is voor zowel het toezichthouders als de uitvoerend bestuurders de basis waarop zij elkaar kunnen aanspreken.

Strategisch bestuursbeleidskader

Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht. De algemeen directeur en de schooldirecteur van de school oefenen bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die het toezichthoudend bestuur gemandateerd heeft. Het toezichthoudend bestuur blijft daarbij het bevoegd gezag.

Het is van belang om goed te omschrijven wat het uitvoerend bestuur doet en op welke manier het toezichthoudend bestuur toezicht houdt. Dit staat omschreven in het strategisch bestuursbeleidskader. In dit document, waarin het toezichthoudend bestuur ook de uitspraken heeft geformuleerd voor het beleid, worden de strategische doelen van de schoolorganisatie voor de verschillende onderwerpen beschreven. Per onderwerp wordt aangegeven welke kaders en welke handelingsruimte het uitvoerend bestuur heeft bij het realiseren van de doelen. Daarnaast legt het toezichthoudend bestuur in het strategisch bestuursbeleidskader vast op welke wijze en met welke middelen ze het proces dat in gang gezet wordt om de doelen te bereiken gaat volgen en evalueren.

Om het afgesproken beleid en de strategische doelen zichtbaar te maken in de schoolorganisatie worden door de algemeen directeur na overleg met de schooldirecteur en het team beleidsplannen geschreven. Deze beleidsplannen zijn een nadere uitwerking en concretisering van het door de toezichthouders in het strategisch bestuursbeleidskader vastgelegde beleid. Deze beleidsplannen worden heel concreet uitgewerkt in jaarplannen. De jaarplannen worden opgesteld door de schooldirecteur met medewerking van zijn team. In de begroting zijn de hoofdlijnen van deze beleidsplannen verwerkt. Over de voortgang van het proces dat in gang gezet is om het bestuursbeleid tot uitvoer te brengen, rapporteert de schooldirecteur aan het bestuur via de zogenaamde bestuursrapportage. Met het vaststellen van de opzet voor de bestuursrapportage wordt bedoeld, dat er vooraf afspraken wordt gemaakt over de aard van de gegevens die door het uitvoerend bestuur c.q. de directie aan het toezichthoudende bestuur worden gerapporteerd en de manier waarop dat gebeurt. Volgens een vast format komen zo alle relevante zaken aan de orde. Er is ook sprake van rapportage vanuit de school naar buiten. Via de schoolgids vindt er een beknopte rapportage plaats richting de ouders m.b.t. de voor hen relevante onderwerpen. Daarnaast is een gedeelte van de rapportage ook terug te vinden in het jaarverslag.

 

 

slotDs. D. L. Aangeenbrugschool | Willem Andriessenlaan 4 | 4536 CA | Terneuzen | Tel. 0115-612977 | Privacy statement

Copyright © 2011. All Rights Reserved.